Sunds, d .04 06 2012.

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling d.  26 05 2012 kl. 0930 på Tambohus Kro.

 

Dagsorden:         

$11.        Valg af dirigent og stemmetællere.

$12.        Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

$13.        Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

$14.        Forslag fra bestyrelsen.

$15.        Forslag fra medlemmerne.

$16.        Fastsættelse af kontingent m.v.

$17.        Valg af formand.

$18.        Valg af medlemmer til bestyrelsen.

$19.        Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

$110.     Valg af revisor og revisorsuppleant.

$111.     Eventuelt.

Formanden Arne Lauridsen (AL)  indledte mødet  med at byde de 55 fremmødte medlemmer velkommen til årets generalforsamling og glædede sig over, at så mange medlemmer var mødt op.  Han suspendere herefter  mødet for at deltagerne  kunne indtage et veldækket kaffebord (buffet).

Ad. 1.                   Kl. 1000 tog formanden igen ordet  og indledte med på bestyrelsens vegne at foreslå Harry Jensen (HJ) som dirigent.  Der var ikke andre forslag.  HJ.  Konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.  Han henstillede til, at hvis man ønskede ordet så lige at nævne navn og adr. af hensyn til referat.

Ad. 2.                   Udskrift af formandens skriftlige beretning suppleret med yderligere bemærkninger fra hans  mundtlige beretning og efterfulgt af medlemmernes bemærkninger hertil.

 ”2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:

Siden sidste generalforsamling har vi oplevet 2 – 3 orkaner med væltede træer og meget høj vandstand. Der har kun været få ejerskifter, hvilket nok skyldes krisen og de faldende ejendomspriser.

a.   Fællesvejene i sommerhusområdet:

Vejene bliver holdt i god stand af Svend Madsen, hvilket han fortjener stor ros for. Den østlige ende af Sommerstedvej er her i foråret blevet udvidet, således at det er lettere for lastbiler at dreje.

Bestyrelsen har plantet træer langs det sidste stykke af Sommerstedvejs østlige ende som led i forskønnelsesplanen for vejen. Ligeledes har vi plantet træer ud for nr. 30.

På Engblommevej har vi fået kørt ekstra grus på og beskåret træer langs vejen flere steder da lastbiler har haft problemer med at køre der.

Der er desværre en del grundejere som ikke får beskåret træerne ud til vejen. Det gælder ikke mindst ejere af ubebyggede grunde. Vi håber på en forbedring, for ellers kan det blive nødvendigt at sende regning for beskæring. Men vi vil ellers ikke beskære, da det er de enkelte grundejeres opgave og ansvar.

De fleste bilister er blevet bedre til at overholde fartbegrænsningen, men der er desværre stadig nogle få trafikanter, der ser stor på hastighedsbegrænsningen på 20 km.

Der er opsat to skilte med legende børn.

b. Vandværket.

Vandet er fortsat af meget god kvalitet.

 

c. Fællesområderne.

Svend Madsen slår græsset på stierne og rydder træer og buske. I vinterens løb har han fjernet mange træer fra fællesområdet ved Hærvej.

Henry Sørensen, ejer af Lyngs Maskinstation er desværre død. Derfor er det nu entreprenør Per Kristensen, Hurup, som vi bruger til f.eks. at vedligeholde slæbestedet.

Det er ikke et stort problem med affald langs vore veje og stier, men bestyrelsen vil alligevel også i år gerne opfordre medlemmerne til at opsamle affald, hvis det er nødvendigt.

Grundejere kan af bestyrelsesmedlemmerne købe en nøgle, der kan anvendes til informationstavlen og til bommen, der spærrer vejen til fjorden.

d. Grøfter og drænledninger:

Alle fælles drænledninger er i god stand. En grøft på fællesområdet ved Hærvej er renset op. Mellem nr. 18 og nr. 30 på Sommerstedvej har vi fået gravet en grøft, der leder vandet fra grundene syd herfor til drænledningen, der går langs Sommerstedvej. Der har været problemer med meget høj vandstand her i de sidste par år pga. en sløjfet grøft ved Sommerstedvej 30.

e. Tømning af trikstanke og septiktanke.

Tømning af trikstanke og septiktanke vil i år blive foretaget i uge 44. Det er desværre på et tidspunkt på året, hvor der ofte er meget vand i området. Jeg har derfor skrevet til Struer Forsyningsservice om at få det gjort i august måned i stedet, men entreprenøren har ikke været lydhør.

f. Måling af vandstand.

Kommunen foretager for tiden målinger af grundvandstanden i området. Der er opsat målebrønd ved Hærvej / Skovstjernevej og ud for Sommerstedvej 47. Problemet i området er, at der ikke kan opnås en meters afstand fra sivedrænledningerne og ned til grundvandet, hvilket er kravet ifølge loven.

En kloakering kan komme på tale.

Tilslutningsbidraget til en kloakering er p.t. 34.417 kr. og vandledningsafgiften er p.t. 23,75 kr. / m3.
Den enkelte grundejer skal selv betale for nedgravning og rørføring på egen grund. En anslået pris på dette er 10 – 15.000 kr.

Hvert år spares tømning af septiktanken hvis der kloakeres, hvilket er 780 kr. og svarer til vandledningsafgift for ca. 33 m3.
Det er en politisk beslutning om der skal kloakeres, men der ønskes en tilkendegivelse fra os om, hvad vi ønsker. ”

AL. oplyste supplerende, at der p.t. er 105 stemmeberettigede medlemmer i grundejerforeningen  fordelt på ca 116 grunde med 79 huse.

Beretningens sidste afsnit ved evt. kloakering skabte lidt debat  blandt medlemmerne.  Nogle havde haft problemer med at komme af med kloakvandet,  men havde løst det ved omlægning i højbed, hvilket fungerer godt, men også her kan der opstå problemer som f.eks ved strømafbrydelser.    Der  blev  bl.a. af medlemmerne rejst spørgsmål om, hvorvidt der er noget besluttet endnu om kloakering, og om der evt. er sat tidspunkt på, og skal der kloakeres så bliver det vel sådan uanset, hvad vi mener.

AL svarede, at der p.t. ikke er taget nogen politisk beslutning til projektet, men der er ingen tvivl om, at hvis det bliver politisk bestemt, så bliver det sådan uanset, hvad vi synes.

AL oplyste, at det er en henvendelse han har fået fra Struer Forsyningsservice, (det er dem, der har sat vandstandsmålere op ) der gerne ønskede en tilkendegivelse fra grundejerne / grundejerforeningen om, hvad vi ønsker.

Forespørgslen blev sat til afstemning ved håndsoprækning, og her tilkendegav 7 medlemmer, at de ønskede kloakering foretaget nu, 24 medlemmer tilkendegav, at de ønskede at se tiden an og dermed vente,  til der evt. kommer et udspil fra kommunen.

Beretningen herefter godkendt

Ad. 3.                   Regnskabet forelagt af kasserer Erling Johnsen (EJ).  Et medlem fra Hærvej 11 var betænkelig ved foreningens postering af penge i garantbeviser. EJ. oplyste, at efter sammenlægning af Sparekassen Limfjorden og Sparekassen Vendsyssel er vores bank velkonsolideret, men bestyrelsen er opmærksom på problemet.  Regnskabet herefter godkendt.

EJ. omdelte budget oversigt for næste års regnskab.  Ingen bemærkninger hertil.

Ad. 4.                   Ingen.

Ad. 5.                      Anne Mette Thomsen, Sommerstedvej 48: Forslag om, at en række sten ud for Sommerstedvej 15 fjernes, da de er til fare for biler når jorden er dækket af sne. Desuden kan to biler ikke passere hinanden på grund af stenene.  Forslaget vedtaget.

Ad. 6.                   Bestyrelsen foreslog uændret kontingent : kr. 650,- + kr. 260 for hver af de efterfølgende grunde.

Vedtaget..

Ad. 7.                   Arne Lauridsen foreslået og genvalgt.

Ad. 8.                   Genvalg af Alfred Johannesen.

Ad. 9.                   Hans Henrik Christensen og Niels Holger Mortensen foreslået og valgt som suppleanter.

Ad. 10.                 Svend Søby Larsen genvalgt som revisor og Kirsten Jacobsen genvalgt som revisorsuppleant.

Ad. 11.                 Under eventuelt blev debatteret de gule afmærkningspæle, der af ”Bedstefar” er opsat på Hærvej, og som ikke ligefrem pynter i landskabet.  Pælene i svinget ved stien til vandet er fjernet på bestyrelsens foranledning.  De andre ud for Hærvej 33 ønskes også fjernet.

 En grundejer pointerede dog, at hvis pælene skal fjernes, skal de store vejafmærkningssten også fjernes, idet de p.t. kan være vanskelige at se på grund af  græs m.v.  Bestyrelsen vurderer fordeler og ulemper.

Henning Riis, Skovstjernevej, oplyste, at der på vejen har været opgravninger og dermed problemer med vand på grund af høj grundvandstand.  Er det muligt at sænke grundvandet.

Pågældende oplyste ligeledes til orientering, at et stykke af stien mellem Hærvej og Skovstjernevej, ligger på hans grund.

AL.  oplyste, at han ikke mener, at det er muligt at sænke grundvandet på stedet.  Med hensyn til stiens placering, er bestyrelsen ikke klar over, at den skulle være anlagt uden for fællesarealet, hvilket ikke har været intentionen,  men det vil blive undersøgt.

Medlem fra Sommerstedvej 22 oplyste, at et vejvisningsskilt ved nr. 30 er opstillet forkert.

Medlem fra Sommerstedvej 62 oplyste, at teknisk forvaltning i Struer har oplyst, at skiltningen er grundejerforeninges problem.  Sagen følges op af bestyrelsen.

Medlem fra Hærvej 11 forespurgte, om det er muligt, at regnskabet bliver udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen – evt. trykt på bagsiden.  Kassere ( EJ.)  mente ikke, der er noget til hinder for det.

Medlem fra Hærvej 37 forespurgte til hjertestarter i området. Svar. Der er opstillet en hjertestarter ved Lyngs Efterskole. 

Et medlem  tilrådede  ved evt. behov for akut ambulancehjælp via 112 at oplyse, at nærmeste Falckstation er i Hurup.  Pågældende er klar over, at det er vagtcentralen, der disponerer over køretøjer m.v., men ved at give oplysningen er der ikke noget at være i tvivl om for en mand, der sidder på en vagtcentral i Århus.

Medlem Hærvej 9a forespurgte, om der har været indbrud i området i år.  Formanden svarede:  Nej, ikke bestyrelsen bekendt.   Et andet medlem oplyste, at der ham bekendt havde været enkelte småindbrud i udhuse m.v. nærmere ?

Medlem Hærvej 9a  ønskede klarlagt, hvor der er fællesarealer ( pågældende orienteret), ligesom han foreslog en akklamation som ros til bestyrelsen og formanden  for indsatsen.

Da der ikke var flere indlæg sluttede formanden generalforsamling af med en tak til dirigenten for ledelse af mødet og til medlemmerne for fremmødet.

Næste års generalforsamling er fastsat d. lørdag d. 18 05 2013.

Frede Thomsen.    Sekretær.