Sunds, d. 22 05 2013.                    

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling d. 18 05 2013 kl. 0930 på Tambohus kro.

 

 

Dagsorden:

                      l.    Valg af dirigent og stemmetællere.                    

2.       Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4.       Forslag fra bestyrelsen.

5.       Forslag fra medlemmerne.

6.       Fastsættelse af kontingent m.v.

7.       Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.       Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant.

10.    Eventuelt.

Formanden Arne Lauridsen (AL) indledte mødet med at byde de 54 fremmødte medlemmer velkommen til årets  generalforsamling og glædede sig over, at der også i år var mødt så mange medlemmer op .  Han suspenderede herefter generalforsamlingen, således at medlemmerne kunne indtage et veldækket kaffebord.

Ad. 1.                  Kl. 1000 tog formanden igen ordet og indledte med på bestyrelsens vegne at foreslå Harry Jensen (HJ) som dirigent.   Der var ikke  andre forslag og pgl. valgt. HJ. konstaterede  generalforsamlingen for lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtig.  Han henstillede til, at hvis man ønskede ordet så lige at nævne navn og adr. af hensyn til referat.

Ad. 2.

a.   Fællesvejene i sommerhusområdet:

Vejene bliver holdt i stand af Svend Madsen, hvilket han fortjener stor ros for.

Nogle af vejene, ikke mindst sidste halvdel af Hærvej er noget medtaget på grund af færdsel af tunge køretøjer i forbindelse med byggeri.

Her i foråret har bestyrelsen valgt ikke at få udført større reparationer på vejene, da vi ønskede at afvente Struer Kommunes beslutning om evt. kloakering i området og færdiggørelse af byggeri.

      Den 15. maj afholdt vi et møde med repræsentanter fra kommunen vedrørende evt. kloakering.

Kommunen har ikke truffet beslutning om, hvornår og om der skal kloakeres i sommerhusområdet. Beslutningen er udskudt bl.a. på grund af regeringens ændring af vandmiljøplanen, men også fordi man nu overvejer, hvilke problemer klimaændringerne med deraf følgende vandstigninger vil skabe for et område som vores. Prognoserne siger, at vandet vil stige mellem 0,1 og 1,2 m i løbet af de næste 30 – 100 år. De seneste beregninger viser endnu højere vandstigninger. I værste fald vil et sommerhusområde som vores blive ubeboeligt.

Ingen steder i området kan afstand til grundvand overholdes. Stiger grundvandet, og der ikke bliver kloakeret, vil problemerne med afledning af spildevand blive større og større.

Det tidligste, der kan komme en afgørelse er i 2014, men sandsynligvis vil der gå flere år.

Fordel ved kloakering: Hvis der bliver kloakret, vil det blive i et lukket system, der ikke vil påvirkes af evt. grundvandsstigning, og husene vil således kunne bruges i en længere periode uden problemer med at komme af med spildevandet.  Ulempe: Det koster penge.

Da der ikke skal kloakeres nu, vil Hærvej og Engblommevej blive profileret, således at vandet bliver ledt bort fra vejen.

Vi har igen drøftet med kommunen om muligheden af en ændring af tidspunktet for tømning af trikstanke og septiktanke, og de har lovet at se på sagen.

Der har desværre altid været et problem med beskæring af træer langs vejene nogle steder. Det gælder ikke mindst     for ubebyggede grunde.

De fleste bilister er blevet bedre til at overholde fartbegrænsningen, men der er desværre stadig nogle få trafikanter, der ser stor på hastighedsbegrænsningen på 20 km.

b. Vandværket.

Vandet er fortsat af meget god kvalitet.

 

c. Fællesområderne.

Svend Madsen slår græsset på stierne og rydder træer og buske. I vinterens løb har han fjernet træer fra fællesområdet ved Hærvej. Han har næsten fået udryddet alle bevoksninger af hybenroser på fællesområderne.

Entreprenør Per Kristensen, Hurup har i foråret udført vedligeholdelse af slæbestedet ved fjorden.

Der er lavet nyt gennemløb af Jestrup bæk under Limfjordsvej.

Grundejere kan af bestyrelsesmedlemmerne købe en nøgle, der kan anvendes til informationstavlen og til bommen, der spærrer vejen til fjorden.

Ny sti for enden af Sommersted til højre vedligeholdes af Svend Madsen.

Ny sti langs fjorden fra slæbestedet til Limfjordsvej er etableret. Stien langs vandkanten er ikke længere farbar nogle steder på grund af erosion.

Stien over fællesområdet mellem Skovstjernevej og Hærvej skal ændres et stykke, da den slår et sving ind på nabogrunden.

 

d. Grøfter og drænledninger:

Per Kristensen har renset drænledning fra Hærvej og ud til søen. Der var i vinterens løb meget oversvømmelse ved starten af Engblommevej. Kommunen har også oprenset grøften langs Limfjordsvej ud for oversvømmelsesområdet.

 

                       Beretning herefter overladt til debat.

Henning Riis, Skovstjernevej 9:  mente at grundvandet på Skovstjernevej kan sænkes, hvis afløbet mellem dammen og fjorden renses op.

Ejer Engblommevej 20 bekræftede ovenstående og mente også det ville hjælpe ind på Engblommevej.

AL – ville ikke benægte, at der kunne være et problem, idet der ikke løb meget vand ud fra området, men på privat grund er det jo grundejerens problem at rense op.

Peter Kjær, Engblommevej 22: Der er ikke meget flov fra grøften på Hærvej, selv om der er en relativ høj vandstand.

AL:  Grøften er renset, men vejunderføringen er ikke lavere og kan ikke sænkes.

Knud Nicolajsen, Hærvej 31: Kan der laves kloaksystem med lukket tank..

AL: Ja formentligt, men så skal den støbes ned, og det bliver dyrt.

Peter Lyngbøl, Hærvej 11: Har hos teknisk udvalg set et beslutnings forslag fra 2012 vedr. kloakering i området.

AL: P.t. er der ikke vedtaget noget vedr. kloakering. Men opfordrede medlemmerne til at tænke over det, idet en kloakering kan komme mange til gode, og så er det jo en holdbar løsning  i modsætning til trikstanke, der kun virker i ca. 15 år, før de faktisk skal udskiftes, hvis de skal have den ønskede virkning.

Jan Petersen, Sommerstedvej 12:  Det vil være det bedste for alle med en kloakering.

Niels Holger Mortensen, Sommerstedvej 34:  Ønskede en klar tilkendegivelse fra kommunen.

AL: Kloakering vil her og nu koste ca. 35.000,- + rørføring m.v. på egen grund. En evt. politisk beslutning herom vil blive forelagt på generalforsamlingen.

                       Beretning herefter godkendt.

Ad.3              Kasserer Erling Johnsen (EJ) forelagde det reviderede regnskab, og ønskede samtidig godkendelse af, at der blev pålagt et gebyr på kr. 50,- hvis kontingent ikke var indbetalt pr. 1/10.

                       Godkendt uden bemærkninger.

Ad. 4.            Forslag fra bestyrtelsen om oprettelse af en hjemmeside med domænenavnet ”Porseengen”.

Forslaget godkendt med bemærkning, at det var da en god ide, hvis den bare blive ajour ført.

Ad. 5.            Ingen. (AL ) gennemgik reglerne for indsendelse af forslag jfr. vedtægterne.

Ad. 6.            Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 650,- kr. 910,- for to grunde.

Ad. 7.            På valg er Frede Thomsen, Erling Johnsen og Hartvig Andersen.  Frede Thomsen ønskede ikke genvalg.                   Niels Holger Mortensen, Sommerstedvej 34, blev foreslået og valgt, da der ikke var andre forslag. Genvalg af Erling og Hartvig.

Ad. 8.            Genvalg af  Hans Henrik Christensen, Hærvej  9a og nyvalg af Peter Bøje Lyngbøl, Hærvej 11.

Ad. 9.            Genvalg af revisor Svend Søby Larsen , Sommerstedvej 9, og

                       revisorsuppleant Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8.

Ad. 10.          Henning Riis foreslog at man brugte lidt mere flis på stien ved vandet, så man ikke skal have vaders på.

                       En grundejer manede til besindighed med fjernelse af store træer i vindsiden, idet det kunne give problemer med vindfald længere tilbage i området.

                       En grundejer frarådede at bruge byggeaffald til vejene. AL: Det sker ikke igen, det var en fejl.

                       Grundejer Sommerstedvej 62 glædede sig over et godt område,  men henvendt til hundeejere – tænk nu lige på hundeposen – også af hensyn til dem, der uberettiget bliver mistænkt.

                       Da der ikke var flere indlæg gav dirigenten ordet til formanden, der rettede en tak til Frede for mange års bestyrelsesarbejde som sekretær, og overrakte ham en gave som tak for indsatsen..

Formanden rettede ligeledes en tak til bestyrelsen for vel udført arbejde i årets løb, ligesom han takkede dirigenten for ledelse af mødet.

                       Tak for fremmødet.

 

 

 

                                                                                                                                           Frede Thomsen,

                                                                                                                                           Sekretær.