Thyholm, den 31. maj 2014

Referat generalforsamling d. 31. maj 2014 kl. 0930 på Tambohus Kro.

Dagsorden:

                                                                                                                                                       

1:   Valg af dirigent og stemmetællere.

2:   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3:   Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.

4:   Forslag fra bestyrelsen.

5:   Forslag fra medlemmerne.

$1a)      Græsning/vedligeholdelse af fællesområdet, matr. 3e, mellem Hærvej og

Skovstjernevej.

6:   Fastsættelse af kontingent m.v.

7:   Valg af formand.

8:   Valg af medlemmer til bestyrelsen.

9:   Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

10: Valg af revisor og revisorsuppleant.

11: Eventuelt.

 

_ _ _

 

Ad 1:

Arne Lauridsen indledte mødet med at byde de 56 fremmødte medlemmer velkommen til grundejerforeningens  generalforsamling og glædede sig over, at så mange var mødt op.

Dirigent – Harry Jensen

Stemmetæller: Revisor m.fl.

Ad 2:

Formandens beretning:

Vejene bliver vedligeholdt af Svend Madsen, der ligeledes slår græs på stierne og vedligeholder dem. Han forestår rydning af træer og buske på fællesområdet. Bevoksning af hybenroser på fællesområdet er næsten udrydet.

Fra om med i år er det Niels Holger Mortensen, der er kontaktperson til Svend Madsen.

Der er stadig problemer med beskæring af træer langs vejene. Grundejerne har pligt til at beskære træerne. Bestyrelsen vil fremover kun give en henvisning til grundejer om  beskæring. Såfremt dette ikke bliver udført vil bestyrelsen mod regning til grundejer sørge for beskæring.

Der er stadig enkelte, der ikke overholder hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.

Der er ansøgt om hastighedsregulering på 60 km/t på strækningen Limfjordsvej fra jernbaneoverskæringen til efter sommerhusområdet.

Slæbestedet ved fjorden er repareret efter stormene.

Formanden har talt med Struer Kommune omkring kloakering i området med tilhørende problemer.

Kommunen anbefaler, at der tages en principbeslutning om kloakering med en evt. dialog med grundejerforeningerne. Lyngsområdet er blandt de områder, der skal arbejdes videre med.

Såfremt der er stemning for kloakering kan området komme i betragtning i 2015-16 ellers vil der evt. gå flere år.

Tilslutningsafgift er p.t 34.537,50 kr.

Der ønskes en vejledende afstemning ved generalforsamlingen, der fremsendes til kommunen.

Der er foretaget rensning af grøften på fællesområdet ved Hærvej.

Rensebrønd ved banen renses for slam og grus.

Grundejerforeningens hjemmeside www.porseengen.dk er nu etableret og udbygges løbende.

Fra om med i år vil referat fra generalforsamling kun ligge på hjemmesiden og såfremt der er nogle, der ikke har pc-er, kan der rettes henvendelse til kasserer Erling Johnsen.

Der var herefter en livlig debat omkring kloakering, hvorefter der blev foretaget en afstemning.

Der var 30 stemmeberettiget, hvoraf 17 var for en tilkendegivelse om kloakering.

Henning Pedersen, Sommersted 58 og Hans Møller, Sommerstedvej 56 omtalte problemer med dræn ved Jernbanen.

Niels Holger Mortensen tager kontakt til Henning Pedersen og gennemgår problemet.

Hærvej 37 omtalte problemer med snerydning på grund af forsikringsproblemer. Blev henvist at fremkomme med evt. forslag til næste generalforsamling.

Referatet godkendt.

Ad 3:

Kasserer Erling Johnsen  forelagde det revideret regnskab som viste et underskud på  kr. 23691,34.

18 grundejer var blevet pålagt et ekstragebyr på for sent indbetaling af kontingent.

Regnskabet godkendt.

Ad 4: Ingen forslag

 

Ad 5:

Henning Riis, Skovstjernen 9, Peter Kjær, Engblommen 22, Kirsten Jacobsen, Skovstjernen 8 og Hærvej 9 – afgræsning m.m. vedr. matrikkelnr. 3e mrk. B i kortbilag 1, lokalplan nr. 4.l.

En god debat med mange gode forslag.

Formanden henførte til, at det var et fredet område og der var ikke mange muligheder. Svend Madsen  passede området så godt det nu kunne lade sig gøre.

 

Ad 6: Uændret kontingent.

 

Ad 7: Genvalg af Arne Ringgård Lauridsen som formand.

 

Ad 8: Genvalg af Alfred Johannesen.

 

Ad 9: Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62, Peter Bøje Lyngbøl, Hærvej 11.

Ad 10: Genvalg af revisor Svend Søby Larsen og revisorsuppleant Kirsten Jacobsen

 

Ad 11:

Hærvej 37 omtalte problemer med snerydning på grund af forsikringsproblemer. Blev henvist at fremkomme med evt. forslag til næste generalforsamling.

Næste års generalforsamling: lørdag d. 23 maj 2015 kl. 10.00.

Formanden takkede for en god debat og indlæg, samt tak til dirigenten.

N.H. Mortensen, sekr.

 

 

Formanden takkede for en god og livlig debat.

Næste generalforsamling bliver d.

N.H. Mortensen, sekretær