Thyholm, den 23. maj 2015.

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen "Porseengen", lørdag den 23. maj 2015 kl. 09.30.

 

1. Valg af dirigent.

     Arne Lauridsen indledte mødet med at byde de 66 fremmødte medlemmer velkommen til

     Grundejernes generalforsamling og glædede sig over, at så mange var mødt op.

     Dirigent - Knud Nicolajsen

     Valg af stemmetællere.

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:

a. Fællesvejene i sommerhusområdet:

Veje og fællesarealer bliver stadig godt vedligeholdt af Svend Madsen. Fra bestyrelsen er det Niels Holger Mortensen, der har kontakten til Svend Madsen.

Igen har der flere steder været problemer med manglede beskæring af træer langs vejene Grundejere har som bekendt pligt til selv at beskære træerne. Der skal være plads til at biler kan passere hinanden, til renovationslastbilen, til tankvognen, der renser septiktanke og trikstanke samt til redningsfartøjer m.fl.

Overholdelse af fartbegrænsningen på 20 km er der desværre stadig mange som ikke overholder.

Det medfører en fare for især børn, og vejene nedslides urimeligt hurtigt. Bestyrelsen henstiller til alle, at fartbegrænsningen overholdes

Bestyrelsen har i søgt Struer kommune om, at der etableres hastighedsregulering på 60 km/t på Limfjordsvej fra jernbaneoverskæringen til efter sommerhusområdet. Kommunen har ikke efterkommet ønsket.

b. Fællesområderne:

Stierne i fællesområderne bliver slået og vedligeholdt af Svend Madsen, men stien langs vandet vil ikke længere blive slået, da vandet i forbindelse med storme har ødelagt den flere steder og andre steder er der meget sumpet.

Træer og buske på fællesområderne bliver ryddet, og bevoksningerne af hybenroser på fællesområderne er stort set udryddet.

Grundejere kan af bestyrelsesmedlemmerne købe en nøgle, der kan anvendes til informationstavlen og til bommen, der spærrer vejen til fjorden.

Slæbestedet ved fjorden vil blive repareret. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at der ikke kastes sten i vandet ved slæbestedet, da de er til stor gene, når både skal i vandet.

Ligeledes vil bestyrelsen opfordre til at opsamle affald i området.

c.  Orkanerne:

Mange træer er væltet på grund af de tilbagevendende storme og orkaner. Strandkanten langs fællesområdet ved Skibsted Fjord er hårdt medtaget af erosion.

Under sidste orkan den 10. januar 2015 blev den vestligste del af Sommerstedvej igen oversvømmet, to sommerhuse blev sat under vand, og strømmen til dele af sommerhusområdet og jernbanen blev afbrudt. Elværket har hævet en elstander for at forhindre fremtidig afbrud af strømmen.

Grundejerforeningen har undersøgt muligheden for at få etableret højvandssikring, hvor Jestrup bæk løber under Limfjordsvej. Jestrup bæk er privat og Struer Kommune vil ikke betale for en sådan etablering. Med de krav, der stilles, kan hverken Grundejerforeningen eller enkelte grundejere magte opgaven.

De berørte grundejere kan evt. søge kommunen om tilladelse til at opføre et lille dige på egen grund. En anden mulighed er at hæve huset.

d.  Kloakering:

Struer Kommunes Teknik- og miljøudvalg havde den 6. marts 2014 en drøftelse om fremtidig kloakering af bl.a. sommerhusområder i Struer Kommune, og byrådet besluttede den 16. december 2014 at udsende forslaget om kloakering i offentlig høring. Høringsperioden var 8 uger i perioden fra den 19. december 2014 frem til den 13. februar 2015.

I høringsperioden indkom der fra sommerhusejere tre forespørgsler af teknisk karakter og én indsigelse mod projektet.

Den 9. april 2015 indstiller Teknik- og miljøudvalget til byrådet, at Spildevandsplan 2015-2018 for Struer Kommune vedtages

Den 21. april 2015 indstiller Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget at spildevandsplanen godkendes, og den endelige godkendelse vedtages af byrådet den 28. april 2015.

Denne beslutning betyder, at sommerhusområdet ved Lyngs kommer med i spildevandsplanen for 2015 - 2018. Andre sommerhusområder, der endnu ikke er kloakeret, må vente til senere.

I forbindelse med vores generalforsamling i 2014 ønskede Teknik- og miljøudvalget en vejledende afstemning om ønsket om kloakering i vores sommerhusområde. Af 30 stemmeberettigede stemte 17 for en kloakering, mens 9 stemte imod.

Da det er bestyrelsens opgave at varetage hele sommerhusområdet bedst muligt, er det bestyrelsen opfattelse ud fra erfaringer om vandforholdene i området og ud fra de undersøgelser, og de anbefalinger Teknik- og miljø har givet, at kloakering vil være til stor gavn for området, og at det bør komme med i kommunens spildevandsplan 2015 - 2018, og ikke vente til næste periode.

Det er også bestyrelsen bekendt, at mange septiktanke og trikstanke skal udskiftes, hvis der ikke sker en kloakering nu. Det samme gælder hvor der er sivebrønde.

Jeg nævnte sidste år, at som bekendt ligger vores sommerhusområde tæt ved fjorden, og langt de fleste af grundene er meget lavt beliggende i forhold til vandstanden i Limfjorden, og at næsten alle huse er beliggende på engarealer. Det giver problemer med oversvømmelser, ikke mindst i forbindelse med storme, men også i forhold til kommende vandstigninger på grund af klimaændringer.

Da grundvandsspejlet er meget højt, betyder det, at der i stor udstrækning er tale om udledning af spildevand frem for nedsivning af spildevand.

Kloakering er en fremtidssikret løsning, som er en engang investering for husejere. Det vil være et lukket system, hvor grundvand ikke må komme ind.

Ledningsnettet føres til Lyngs og herfra over Hvidbjerg til rensningsanlægget ved Floulev.

Tilslutningsafgift til kloakering er p.t. 35.422,50 kr. Hertil kommer nedgravning på egen grund.

Vandledningsafgift er 27,50 kr. pr. m3 inkl. moms (prisniveau 2015). (F.eks. vil 15 m3 koste 412,50 kr.)

Etablering af nettet vil blive i foråret /sommeren 2016 eller 2017.

Når ledningsnettet er etableret, og der er opsat tilslutningsbrønde på grundene, vil der normalt være en tilslutningsfrist på ½ år. Grundejere, der har fået etableret hævet dræn, kan sandsynligvis vente med tilslutning til 15 år efter etableringen af det hævede dræn. Ansøgning sendes til kommunen

Langs nettet vil der blive pumpestationer og strømudgifterne til disse betales af Struer Forsyning.

Tilslutningsafgiften betales til kommunen ved etableringen. Dog kan der søges om en afdragsordning over tre år for pensionister, hvis årsindkomsten er under 300.000 kr. og formuen ikke er for stor. Ansøgningsskema findes på Struer Kommunes hjemmeside.

Kommunen anbefaler normalt, at septiktanke og trikstanke fjernes efter tilslutning til spildevandsnet. Alternativt kan septiktanke og trikstanke opfyldes med sand efter tømning af spildevand. Spildevandsdrænledninger skal ikke fjernes.

Der var herefter en livlig debat omkring bestyrelsens behandling af kloakering i området.

Peter Bøje Lyngbøl, Hærvej ll, mente det var en overtrædelse af vedtægterne §6, stk. 6. Kirsten Jacobsen, Engblommevej 22, mente at der ved indkaldelse til sidste generalforsamling skulle have fremgået, at der ville blive foretaget en vejledende afstemning.

Der var dog i store træk tilfredshed med, at der nu skulle foretages kloakering i området.

Referat godkendt.

d. Grøfter og drænledninger:

Bestyrelsen har besluttet at udskifte rensebrønden ved jernbanen i den østlige ende af området ved Sommerstedvej. Der er et udmærket flow gennem rensebrønden, men brønden er så medtaget, at en udskiftning er nødvendig. En ny brønd vil ikke ændre på vandmængden, der løber gennem brønden.

e.  Lyslederkabler / bredbånd.

Sidste sommer fik alle grundejere brev fra Borgerforeningen i Lyngs om muligheden for bredbåndstilslutning via lyslederkabler. Tilbuddet kommer fra Thy-Mors Energi, som nedgraver kablerne. De arbejder sammen med det norske selskab Altibox. Nedgravning og oprettelse er gratis.

30 sommerhusejere har tilkendegivet, at de er interesseret, og Thy-Mors Energi har besluttet at etablere nettet. Nedgravningen sker sandsynligvis i efteråret 2015. Herefter får grundejerne en ny henvendelse vedr. om man stadig er interesseret og vil tegne et abonnement.

                                                               

f.  Indbrud / tyveri m.v.

     Siden sidste generalforsamling har der været enkelte indbrud i sommerhuse.

Der kan ringes til formand og kassere for at få oplysninger om adresser, hvis man opdager, at der er sket indbrud.

Bestyrelsen må ikke udlevere en liste over samtlige grundejere.   

g.  Hjemmesiden:

Grundejerforeningens hjemmeside er www.porseengen.dk.

Her findes følgende: De to lokalplaner for området. Foreningens vedtægter. Oplysning om bestyrelsens medlemmer. Referater og regnskaber fra generalforsamlinger. ”Anbefalinger af planter og relevante driftsmetoder i sommerhusområdet”, udarbejdet af landskabsarkitekt Henning Looft. Lokalhistorie og kort.

Se også hjemmesiderne www.lyngs.dk og www.ydbythy.dk

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     Kasserer Erling Johnsen forelagde det revideret regnskab, som viste et overskud på kr. 18243,57.

     Flere grundejer var blevet pålagt et ekstragebyr på for sent indbetaling af kontingent.

    

     Peter Bøje Lyngbøl, Hærvej ll ønskede en opdeling af udgifterne til området. Erling Johnsen

     gennemgik de enkelte posteringer.

    

     Budget for 2016 gennemgået.

     Regnskab godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen.

    Ingen forslag.

5. Forslag fra medlemmerne.

     Ingen forslag.

 

6. Fastsættelse af kontingent m.v.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Erling Johnsen, Hartvig Andersen og Niels Holger Mortensen. Alle er villig til genvalg.

Alle genvalgt.

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

     Forslag: Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62. (Hans Henrik Christensen, Hærvej 9a)

     Begge valgt

    

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     Svend Søby Larsen, Sommerstedvej 9, er revisor.

     Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8, er revisorsuppleant.

     Begge valgt

10. Eventuelt.

     Tilbud om møde med Bendy Poulsen ved vendepladsen kl. 14.00

     Næste års generalforsamling: lørdag den 14. maj 2016 kl. 0930.

     Arne Lauridsen fik overdraget en kurv for 25 års arbejde i bestyrelsen, hvoraf de 17 år som

     formand.

    

     Formanden takkede for en god debat og indlæg, samt tak til dirigenten.

NH.Mortensen, sekr.