Thyholm  den 24. maj 2016.

Hermed referat fra Generalforsamlingen

 

Generalforsamling for Grundejerforeningen "Porseengen",

lørdag den 14. maj 2016 kl. 09.30.

 

Dagsorden:

 

 

1. Valg af dirigent/stemmetæller

     Arne Lauridsen indledte mødet med at byde de fremmødte medlemmer velkommen til

     Grundejerforeningens generalforsamling og glædede sig over, at så mange var mødt op.

     Mødet blev herefter suspenderet med henblik på indtagelse af et veldækket morgenbord.

     Mødet genoptaget:

     Dirigent Knud Nicolajsen.

     Valg af stemmetællere: Hans Henrik Christensen, Hærvej 9a og Niels Henrik, Hærvej 32.

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:

    Formandens beretning:

a.  Lyslederkabler / bredbånd.

Nedgravning af lyslederkabler til det nye fibernet i vores område er færdigt. Det er Thy-Mors Energi i samarbejde med Alt-i-box der udfører gravearbejdet og indfører fibernettet i husene.

Nedgravning og oprettelse er som bekendt gratis. Projektet er nogle måneder forsinket. Ca. 30 sommerhuse bliver tilsluttet.

I øjeblikket er de i gang med at samle fibernettet i den nye station i Lyngs. Fra starten af juni vil de blæse nettet og etablere boksene i sommerhusene.

     Det kan aftales med Altibox, hvor mange måneder hvert år man ønsker at bruge nettet.

Vi har grund til at takke Lyngs Borgerforening og ikke mindst Bendy Poulsen for, at vi har fået muligheden for tilslutningen. Det er et stort plus for vores sommerhusområde.

b.  Kloakering.

     Nedgravning af fibernet er ikke det eneste gravearbejde, der har været i gang her i foråret.

De geo-tekniske undersøgelser forud for kloakeringen er i gang. Der er nedboret adskillige pejlebrønde i vejene, for at Struer Forsynings Service kan undersøge jordbundsforhold og grundvandshøjde forud for kloakeringen, som er planlagt til 2017.

Som de fleste nok er bekendt med, er vores sommerhusområde etableret på hævet havbund. Jordbundsforholdene er således, at der er et forholdsvis tyndt lag muld, sten og grus, men ellers består undergrunden af blåler i flere meters dybde.

Lidt historie: De fleste sommerhuse blev opført 70-erne og nogle få i 80-erne og senere.

Grundvand har altid været et problem for området. Der er etableret drænledninger, som hjælper en del, men især i vinterhalvåret er der problemer.

I midten af 80-erne nedgravede Thyholm Kommune pejlebrønde for at måle vandstanden, og det var på tale at lave en grundvandssænkning, som i sommerhusområderne Søndbjerg-Serup og Jegindø; men projektet blev opgivet.

De første sommerhuse fik etableret sivebrønde, men disse er ulovlige i dag.

Det næste blev, at spildevand blev udledt i septiktanke med 2 x 15 m nedsivningsledninger, og i de senere år er der etableret trixtanke med nedsivningsledninger.

For nogle år siden besluttede kommunen, at ved ejerskifte skal nedsivningsledningerne hæves, og vandet skal pumpes fra trixtanken til ledningerne. Dette koster omkring 50.000 kr. Det medfører også, at der bliver en stor generende forhøjning på grunden. Vi har også oplevet, at der er forlangt, at septiktanke uden bund skal omlægges.

Mange sommerhusejere har problemer med spillevand i perioder, og det kan også være et problem ved udlejning.

De miljømæssige forhold er ikke i orden. Det kan ikke udelukkes, at spildevand blandes med overfladevand.

I 2012 nedgravede Struer Kommune pejlebrønde for at undersøge grundvandsstanden. Undersøgelserne viste, at der er mellem 20 cm og 175 cm fra overfladen til grundvandet afhængig af vejrforholdene.

For at et sivedræn kan fungere tilfredsstillende, skal nedsivningsledningerne ligge i frostfrit dybde (ca. 1 m), og fra ledningen skal der være 1 m til grundvandet. Det betyder, at så godt som alle nedsivningsanlæg ikke opfylder lovens krav.

Kommunens konklusion var, at den eneste reelle fremtidssikring var en kloakering.

I maj måned 2014, forud for den årlige generalforsamling, havde jeg en samtale med en miljøsagsbehandler i Struer Kommune, som har med vores område at gøre. Vi talte om hvornår en eventuel kloakering kunne komme på tale, - om det skulle være i planperioden 2014-18 eller senere. Hun ville gerne, at vi foretog en vejledende afstemning på generalforsamlingen, så de kunne lodde stemningen.

Efter generalforsamlingen skriver jeg til miljøsagsbehandleren, og brevet afsendes den 4. juni 2014:

”Ifølge aftale sender jeg hermed tallene fra en vejledende afstemning fra vores generalforsamling den 31. maj 2014 vedrørende eventuel kloakering af sommerhusområdet ved Lyngs. På generalforsamlingen var fremmødt 55 personer. Heraf var der 30 stemmeberettigede ifølge vore vedtægter. Der var 17 stemmeberettigede, der stemte for en kloakering af området. Imod var der 9 stemmeberettigede. Hele bestyrelsen går ind for en kloakering. Stemningen var, at en kloakering skal ske hurtigt. Ønsker du yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte mig.”

Den demokratiske beslutningsproces om kloakering har været således:

Struer Kommunes Teknik- og miljøudvalg havde den 6. marts 2014 en drøftelse om fremtidig kloakering af bl.a. sommerhusområder i Struer Kommune, og byrådet besluttede den 16. december 2014 at udsende forslaget om kloakering i offentlig høring. Høringsperioden var 8 uger i perioden fra den 19. december 2014 frem til den 13. februar 2015.

I høringsperioden indkom der fra sommerhusejere i Lyngs-området tre forespørgsler af teknisk karakter og én indsigelse mod projektet.

Den 28. april 2015 vedtager Struer Byråd Spildevandsplan 2014-2018 efter indstilling fra henholdsvis Teknik- og miljøudvalget og Økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget.

Denne beslutning betyder, at sommerhusområdet ved Lyngs kommer med i spildevandsplanen for 2014 - 2018.

Det er ikke grundejerforeningen, men byrådet, der har truffet afgørelsen. Bestyrelsen har ikke anmodet om at en kloakering skal ske nu, men tilkendegivet, at hvis byrådet vedtager at der skal kloakeres, må det gerne være i denne periode frem for at vente til senere, således at ikke flere grundejere skal påføres store udgifter til omlægning af sivedræn.

En grundejer mente ved sidste års generalforsamling, at § 6, stk. 6 var overtrådt. Dette er ikke tilfældet, da der ikke var tale om at træffe en afgørelse om kloakering ved generalforsamlingen 2014, men en vejledende afstemning for at lodde stemningen. Det er Struer Byråd, der træffer afgørelsen.

Som jeg nævnte tidligere, er det planen, at kloakeringen sker i 2017.

c. Fællesvejene og fællesarealer.

Niels Holger Mortensen fra bestyrelsen har kontakten til Svend Madsen, som vedligeholder fælles veje, stier og fællesarealer.

Han kører grus på vejene, slår græs på stierne og plejer fællesområderne så godt som det kan lade sig gøre afhæng af vandstand. Stien mellem Skovstjernevej og Engblommevej er siden sidste generalforsamling blevet renoveret.

Sved Madsen gør et stort og godt arbejde for os, og det er vi meget taknemmelige for.

Slæbestedet ved fjorden vedligeholdes også hvert år hvis det er nødvendigt, til gavn for sommerhusbeboere, der gerne vil i vandet med små både, kanoer, kajakker og lignende.

Fartbegrænsningen på 20 km er der desværre stadig mange som ikke overholder, og det medfører ekstra udgifter til vedligeholdelse.

Stikvejen til vores lager af grus og træflis er repareret, da lastbilen, som kommer med materialerne, er hård ved vejen.

d. Grøfter og drænledninger.

Rensebrønden ved jernbanen i den østlige ende af området ved Sommerstedvej er blevet udskiftet. Drænledningen fra fællesområdet ved Engblommevej er spulet og renset, og grøften på fællesarealet ved Hærvej er oprenset.

e.  Indbrud / tyveri m.v.

Siden sidste generalforsamling har der været ca. 10 indbrud i sommerhuse. De mange indbrud er opklaret med hjælp fra gode oplysninger til politiet. Tyvene havde ikke forudset, at der i grundejerforeningens bestyrelse er et medlem som er vant til at opklare den slags sager.

Der kan ringes til formand og kasserer for at få oplysninger om adresser, hvis man opdager, at der er sket et indbrud.

 

f.  Hjemmesiden og medlemsliste.

Grundejerforeningens hjemmeside er www.porseengen.dk.

Her findes følgende: De to lokalplaner for området. Foreningens vedtægter. Oplysning om bestyrelsens medlemmer. Referater og regnskaber fra generalforsamlinger. Anbefalinger af planter og relevante driftsmetoder i sommerhusområdet. Lokalhistorie og kort.

Hvert år får vi fra Struer Kommune en adresseliste over ejerne til sommerhusgrundene. Der står i vedtægterne, at bopælsforandringer skal meddeles foreningens kasserer eller formand senest 14 dage efter flytning, men det er meget sjældent at denne regel overholdes. (§ 4.4, 4.6 og 6.3). Derfor er det nødvendigt at få en liste fra kommunen. Listen indeholder desværre ikke e-mail adresser, og derfor er vi stadig nød til at udsende indkaldelser og kontingentopkrævninger med posten. Det vil være umuligt selv at administrere en liste over e-mail adresser.

g.  Rundvisning.

Efter generalforsamling sidste år var der en rundvisning i sommerhusområdet af Bendy Poulsen hvor han fortalte om områdets spændende historie. En stor tak for det.

Der var herefter en livlig debat.

Peter Lyngbøl, Hærvej 11 mente stadig, at der var sket en fejl i relation til beslutning om kloakering.

Niels Henrik Steffensen, Hærvej 32 tilkendegav, at planen var blevet godkendt ved de tidligere generalforsamlinger, hvorfor en ny debat var formålsløs.

Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8 spurgte til pris på kloakering.  Arne oplyste, at den faste afgift til kommunen var ca. kr. 36000,-, hvorefter det var for egen regning fra brønd til sommerhuset.

Jørgen Rasmussen, Sommerstedvej 38 spurgte til aflæsningsafgift og oplyste, at bestyrelsen evt. kunne tage kontakt til kommunen og få lavet en aftale såfremt det var muligt.

Arne oplyste, at når brønden var sat på grunden havde grundejeren 6 mdr. til etablering af tilslutning.

Erling, Sommerstedvej 1 mente, at der kunne opstå problemer med adgangsforhold til området i forbindelse med kloakering.

Der blev herefter foreslået mange gode muligheder.

Arne henviste til, at kommunen formentlig havde godt styr på dette og at bestyrelsen til den tid ville tale med kommunen.

Peter Lyngbøl. Hærvej 11 spurgte til hvor mange penge, der var blevet brugt på slæbestedet generelt.

Arne henviste til, at omkostninger var blevet godkendt på de tidligere generalforsamlinger.

Kasserer Erling Johnsen oplyste at der i 2015 var blevet brugt kr. 1600,- til løftning og sikring af broen m.m.

Referatet godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     Kasserer Erling Johnsen forelagde det revideret regnskab som viste et overskud på kr. 7837,64.

     Han omtalte, at der var sendt regninger ud til 104 grundejer.

     21 grundejer var rykket for betaling med et tillæg på kr. 5o,- i gebyr.

     4 grundejer var rykket for anden gang med yderligere et tillæg på kr. 50,-.

     1 grundejer var sendt til sagfører.

     Alle regninger var nu betalt.

     Budget for 2016 blev forelagt med et resultat på – kr. 300,-.

     Erling omtalte, at vi skulle forvente ekstra omkostninger til reparation af veje når kommunen var

     færdig med kloakering.

     Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62 foreslog, at gebyret blev sat op til 2 – 3oo kr.

     Erling, Sommerstedvej 1 spurgte om det ikke var muligt, at benytte E-post.

     Peter Lyngbøl, Hærvej 11 henviste til benyttelse af Net betaling.

     Erling oplyste, at omkostninger til evt. anden ordning var forholdsvis dyrt.

     Regnskabet herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen.

    Ingen forslag.

5. Forslag fra medlemmerne.

a.  Inge Merstrand: Indkøb af hjertestarter.

     Inge Merstrand gennemgik sit forslag herunder pris m.m.

     Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8 oplyste, at der var placeret en hjertestarter på Lyngs Efterskole

     Kirsten Christensen, Hærvej 9a henviste  til en App, hvor man kunne se hvor de enkelte

     hjertestarter var placeret.

     Bendy Poulsen, Skovstjernevej 8 oplyste, at når der blev ringet 112 i forbindelse med

     hjerteproblemer gik der besked til nogle frivillige personer på Thyholm, der herefter rykkede ud

     med en hjertestarter.

     Inge Merstrand trak herefter sit forslag tilbage.

b.  Peter Lyngbøl: Ændring af vedtægterne.

     Peter Lyngbøl gennemgik sit forslag.

     Arne oplyste, at vedtægterne sidst var blevet ændret i 2006.

     Dirigent Knud Nicolajsen gennemgik § 7 i vedtægterne.

     Erling Johnsen henviste til ændring af § 5, stk 7 ville få bestyrelsen uden for indflydelse.

     Han oplyste, at det ikke var noget problem at sende regnskabet ud sammen med indkaldelse til

     generalforsamlingen.

     Prisen for en ansvarsforsikring var ca. kr. 1300,-, med en selvrisiko på kr. 5000. En evt.  

     besvigelsesforsikring kostede ca. kr. 5000,- i forhold til generalforsamlingens midler, med en  

     Selvrisiko på ca.kr. 10000,-.    

     Arne R. Lauridsen mente, at det ville begrænse bestyrelsens råderum og det ikke var tillid

     til bestyrelsen.

     Arne mente, at det kunne være en god ide med en ansvarsforsikring, det havde dog ikke været

     aktuel i de 45 år han havde kendskab til.

     Bendy Poulsen, Skovstjernevej 9 var godt tilfreds og henstillede til at beholde de gamle vedtægter.

     Frede Thomsen, Hærvej 41 var godt tilfreds med vedtægterne.

     Hærvej 2, mente, at de nævnte ændringer ville begrænse bestyrelses arbejde.

     Peter Lyngbøl, Hærvej 32 foreslog en seddel med navne på dem som var til stede på

     generalforsamlingen, der kunne stemme.

     Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62 mente, at ansvarsforsikring var en god ordning men en 

     besvigelsesforsikring var unødvendig.

     Peter Lyngbøl, Hærvej 11 oplyste, at han evt. ville trække forslaget tilbage såfremt  

     Generalforsamling kunne beslutte 3 forslag

.

     1: tegne ansvars og besvigelsesforsikring

     2: Budget og regnskab sendes ud med indkaldelse til generalforsamling.

     3: Uddele grønne kort til dem, der måtte stemme på generalforsamlingen.

     Dirigent Knud Nicolajsen oplyste, at Peter Lyngbøl ikke kunne komme med sådan et forslag på   

     generalforsamlingen, men henviste til et nyt forslag på næste års generalforsamling.

     Dirigent Knud Nicolajsen oplyste, at der kunne laves en tilføjelse til dagsorden med henblik på

     afstemning om tegning af forsikring.

     Der blev afgivet 20 stemmer for ansvar, 1 stemme for både ansvar og besvigelses og 11 stemmer

     for at der ikke skulle tegnes nogen forsikring.

     Kassere Erling Johnsen ville foretage tegning af ansvarsforsikring.

     Peter Lyngbøl, Hærvej 11 trak herefter sit forslag tilbage.

  

    

6. Fastsættelse af kontingent m.v.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af formand.

     Arne Ringgård Lauridsen er på valg. Han er villig til genvalg.

     Arne Ringgård Lauridsen genvalgt som formand.

 

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Alfred Johannesen. Han er ikke villig til genvalg.

Forslag: Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62, der blev valgt.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

     Forslag: Niels Henrik Steffensen, Hærvej 32. Hans Henrik Christensen, Hærvej 9a, der begge blev

     Valgt.

    

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

       Genvalg af revisor Svend Søby Larsen, Sommerstedvej 9, og revisorsuppleant

       Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8.

11. Eventuelt.

      Henning Riis, Skovstjernen 9 oplyste, at han havde sikret en båd ude på Skibsted Fjord, som

       var blevet placeret ved slæbestedet.

       Der blev henvist til, at det var hittegods og at politiet kunne underrettes.

      Arne Ringgård Lauridsentakkede Alfred Johannesen for 12 års medlemskab af bestyrelsen.

      (Valgt 2004)

       Næste års generalforsamling: lørdag den 27. maj. (Kr. himmelfartsferien) kl. 0930.                                 

      Formand Arne Ringgård Lauridsen takkede for en god debat og de mange indlæg, samt en tak til

      dirigenten.

    

     N.H. Mortensen, sekr.