Referat af generalforsamling for Grundejerforeningen ”Porseengen” lørdag den 27. maj 2017, kl. 09.30 på Tambohus Kro.

Dagsorden:

$11.   Valg af dirigent og stemmetællere.

$12.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

$13.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

$14.   Forslag fra bestyrelsen.
a) Gebyr for ikke rettidig betaling af kontingent. 200 kr. pr. rykker.

$15.   Forslag fra medlemmerne.

6.  Fastsættelse af kontingent m.v.

                        7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

                        8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

                        9. Valg af revisor og revisorsuppleant

                      10.  Eventuelt

 

 

----------------------------------------------------------------------

1. Valg af dirigent.

     Arne Lauridsen indledte mødet med at byde de 57 fremmødte velkommen til generalforsamlingen

     og  glædede sig over, at så mange var mødt op. Der var udleveret 34 afstemningskort.

     Dirigent: Knud Nicolajsen

     Valg af stemmetællere. Torben, Hærvej 18.

 

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:

a.  Registrering af stemmeberettigede.

Sidste år var der et ønske om at registrere stemmeberettigede. Derfor er alle stemmeberettigede ved ankomsten registreret og afstemningskort er uddelt.

 

b.  Lyslederkabler / bredbånd.

Nedgravning af lyslederkabler til det nye fibernet i vores område er færdigt og fungerer rigtig godt til glæde for husejere, deres børn og ikke mindst børnebørn. Det er også en fordel for udlejere.

     Det kan aftales med Altibox, hvor mange måneder hvert år man ønsker at bruge nettet.

c.  Kloakering.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen sendte jeg et brev fra Struer Forsyning Spildevand A/S vedrørende kloakeringen i sommerhusområdet, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. april 2015 i forbindelse med kommunens Spildevandsplan 2014-2018

Foreløbig tidsplanen for kloakeringen i sommerhusområdet er:

Udbud i maj. Licitation i juni. Nedgravningen starter i august (uge 32).

Kloakeringen forventet færdig i december 2017. (Evt. forår 2018).

Herefter kan de enkelte husejere tilslutte deres afløb til brøndene som er nedgravet på de forskellige grunde. Det bliver i 2018. De grundejere, der har etableret hævet drænafløb, er tilslutningsfristen 15 år efter godkendt etablering af hævet drænafløb.

Projekttegningerne skulle i uge 19 lægges på www.struerforsyning.dk, men det blev først den 22. maj i uge 21.

På et tidspunkt vil Struer Forsyning Spildevand A/S sende brev til alle lodsejere om afholdelse af et orienteringsmøde / borgermøde.

Følg evt. også med på www.struerforsyning.dk.

Som det fremgår af det allerede udsendte brev, vil der være nogle gener ved kloak arbejdet. Der er nævnt 1) støv og støj og at de 2) enkelte veje afspærres for gennemkørsel i kortere eller længere perioder. 3) Der arbejdes flere steder på én gang. 4) Når der arbejdes ved en ejendom, vil kørsel til huset ikke være muligt, men der sikres gående adgang.

Bestyrelsen er i løbende dialog med Struer Forsyning. Vi har bl.a. drøftet alternative tilkørselsveje, hvis det bliver nødvendigt.

     Pumpestationer: Sommerstedvej: 64, 58/41, 11/18

                    Hærvej: Engb/Hær v. 6/7a, Hær/Skovs, Fælles/39

                         Engblommevej 9, 22.

d.  Vandforsyningen fra Lyngs vandværk.

     Der er monteret fjernaflæselige vandmålere.

     Det er en god og stabil vandforsyning med vand af høj kvalitet.

e. Fællesvejene og fællesarealer.

Niels Holger Mortensen fra bestyrelsen har kontakten til Svend Madsen og Anders Graversen, som vedligeholder fælles veje og stier.

Som et led i naturpleje for fællesarealet mellem Skovstjernevej og Hærvej er græs og bevoksning slået og en del træer er fjernet. Der er også fjernet træer på fællesområdet ved Engblommevej.

f.   Grøfter og drænledninger.

Det har ikke været nødvendigt at oprense ledninger i år..

g.  Indbrud / tyveri m.v.

Siden sidste generalforsamling har der igen været indbrud i sommerhuse. Nabohjælp, hvor man holder øje med huse i nærheden af sit egen hus, er en god ting, og der er stadig mulighed for at ringe til Erling Johnsen eller mig, så vi kan finde frem til ejeren, hvis der har været indbrud.  Vi bliver ringet op hvert år. Det er ikke tilladt at udlevere en liste over grundejere.

h.  Hjemmesiden.

Grundejerforeningens hjemmeside er www.porseengen.dk.

Her findes følgende: De to lokalplaner for området. Foreningens vedtægter. Oplysning om bestyrelsens medlemmer. Referater og regnskaber fra generalforsamlinger. Anbefalinger af planter og relevante driftsmetoder i sommerhusområdet. Lokalhistorie og kort.

i.   Medlemsliste.

Der står i vedtægterne, at bopælsforandringer skal meddeles foreningens kasserer eller formand senest 14 dage efter flytning. (§ 4.4, 4.6 og 6.3).

Det er desværre meget sjældent at denne regel overholdes.

Derfor er det nødvendigt at få en navne- og adresseliste fra kommunen.

Listen indeholder desværre ikke e-mail adresser, og derfor har det hidtil været nødvendigt at udsende indkaldelser og kontingentopkrævninger med posten.

Men hvis det er muligt, vil vi gerne bruge e-mail, dels fordi vi kan spare ca. 1600 kr. i portoudgifter, dels fordi det er hurtigere og kan gøre arbejdet lettere i forbindelse med udsendelser.

Vi vil gøre et forsøg på at opbygge en liste. I forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævninger vil Erling Johnsen bede alle grundejere om at sende deres e-mailadresse til ham. For at han kan være sikker på modtagelsen, skal der sendes en kvittering tilbage.

j.   Forsikring.

På sidste generalforsamling blev der besluttet at foreningen skulle tegne en erhvervsansvarsforsikring. Den dækker op til 10.000.000. Årlig præmie er 2600 kr.

k.  Natura 2000-handleplan og Klimatilpasning.

Lemvig, Morsø, Struer og Thisted kommuner er udarbejdet en Natura 2000 handleplan for 2. planperiode 2016-2021. Målet er at dyre- og plantearter på de udpegede områder opnår gunstig bevaringsstatus. Strandengene skal sikres for fugle og planter. Der skal være en bekæmpelse af invasive arter (f.eks. bjørneklo og hybenroser(rynket rose)) og sikring af lav næringsstofbelastning. Der bør ske en rydning af uønsket opvækst ved f.eks. afgræsning eller slåning.

Sommerhusområdets fællesarealer langs fjorden er omfattet af Natura 2000 og en ret stor del af sommerhusområdet er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket fremgår af Lokalplan 4.1.

Struer Kommune har udarbejdet og fremlagt en Klimatilpasningsplan 2016 som viser hvor kommende oversvømmelser kan forventes. Oversvømmelser for vores sommerhusområde er især fra Limfjorden, men også fra høj grundvandsstand.

Der forventes at årsnedbøren frem til 2050 stiger med ca. 10% og frem til 2100 med ca. 20%, og at havspejlet stiger med op til 80 cm frem mod 2100. Danmark vil opleve tørre og varme sommermåneder samt efterårs og vintermåneder med mere nedbør. Der vil blæse kraftigere. Det betyder at de kystnære områder bliver endnu mere udsat, hvilket i høj grad vil komme til at gælder for vores sommerhusområde.

Kraftige storme og den generelle havvandsstigning forventes at øge stormflodsniveauet med ca. 30 cm frem mod 2050. Det betyder, at fremtidens 10 års hændelse svarer til, hvad der i dag kaldes en 100 års hændelse.

I forhold til kystsikring og sikring mod oversvømmelse fra Limfjorden tilsiger Kystbeskyttelsesloven, at det er den enkelte borger, der skal sikre egen grund, dog hvis der er flere grunde ved siden af hinanden, skal der etableres et kystbeskyttelseslag. En kystbeskyttelseslag drives med egen bestyrelse og financiers af dem, der etablerer kystbeskyttelsen.

Da stort set hele sommerhusområdet ligger under kote 3 m, vil det være en fælles opgave.

Dele af området har flere gange været oversvømmet. Bestyrelsen undersøger løbende muligheder for, hvad der kan gøres.

Referat godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

      kasserer Erling Johnsen forelagde det revideret regnskab, som viste et underskud på kr. 8497,33.

      Budget for 2017 gennemgået.

      Regnskab godkendt.

 

 

4. Forslag fra bestyrelsen.

    Gebyr for ikke rettidig betaling af kontingent. 200 kr. pr. rykker.

     Forslag godkendt .

5. Forslag fra medlemmerne.

     Ingen forslag.

6. Fastsættelse af kontingent m.v.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Erling Johnsen, Hartvig Andersen og Niels Holger Mortensen. Alle er villige til genvalg.

Alle genvalgt

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

     Nuværende: Niels Henrik Steffensen og Hans Henrik Christensen.

     Begge er villige til genvalg

     Begge valgt.

    

9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Svend Søby Larsen, Sommerstedvej 9, ønsker på grund af helbredet ikke at fortsætte som revisor.

     Bestyrelsen vil gerne foreslå Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8.

     Suppleant: Jørgen Jørgensen, Sommerstedvej 38

     Begge valgt.

10. Eventuelt.

     Næste års generalforsamling: lørdag den 19. maj. (Pinselørdag)  

     Bendy Poulsen fortalt kort om et nyt unikt koncept i Struer Kommune hvor du kan komme ud og

     Opleve kulturen og naturen (Vandrenålen)

   

     Tak til Bendy Poulsen for lån af højtaleanlæg.

     Arne Lauridsen takkede for en god debat og indlæg, samt tak til dirigenten og tak til fremmødte.

    

NH.Mortensen, sekr.