Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen "Porseengen",

lørdag den 19. maj 2018 kl. 09.30.

1. Valg af dirigent.

                      Arne Lauridsen indledte mødet med at byde de 72 fremmødte medlemmer velkommen til  

     Grundejernes generalforsamling og glædede sig over, at så mange var mødt op.

     Forslag: Niels Henrik Steffensen, der blev valgt.

                      Valg af stemmetællere blev udsat til evt. brug senere.

Præsentation af bestyrelsen.                     Formand: Arne Ringgård Lauridsen, Hærvej 45

                      Næstformand: Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62

                      Kasserer: Erling Johnsen, Sommerstedvej 11

                      Sekretær: Niels Holger Mortensen, Sommerstedvej 36

                      Hartvig Andersen, Hærvej 10

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:

a.                   Kloakering.

Bygherre for projektet er Struer Forsyning Spildevand v. Martin Tang Vesterløkke. Civilingeniør Morten Møllnitz fra ingeniør og rådgivningsfirmaet NIRAS har projekteret projektet. Entreprenørfirmaet OLS A/S fra Lemvig har udført gravearbejdet.

I august 2017 startede nedgravningen af kloakledningerne i sommerhusområdet. Efter den første plan skulle projektet være værdigt i slutningen af december 2017, men fakta bliver færdiggørelse med udgangen af maj.

Begrundelsen for den kraftige overskridelse af planen var dels, at entreprenørfirmaet kun startede med en enkelt gravemaskine på Sommerstedvej i august, og ikke som meldt ud i første omgang, også gik i gang på Hærvej i august. Men hovedårsagen var dog, at gravearbejdet blev væsentligt vanskeligere end forventet. De store regnmængder og det meget høje grundvandsspejl medførte nødvendigheden af grundvandssænkning under hele gravearbejdet.

Af hensyn til grundejernes benyttelse af området blev arbejdet bevist lagt i vinterhalvåret. Arbejdet har naturligvis medført en del gener for færdsel i området. Grundejerne blev i et brev af 26. april fra Struer Forsyning Spildevand A/S og på et orienteringsmøde i juni gjort opmærksomt på de kommende gener.

Entreprenøren har lavet en midlertidig vej fra Sommerstedvej øst til Limfjordsvej, som delvis fjernes. Det er ikke grundejerforenings jord, vejen er etableret på. Der vil fortsat være en sti til Limfjordsvej.

Mellem Skovstjernevej og Engblommevej er der ligeledes lavet vejforbindelse. Vejen vil ikke blive fjernet, men der bliver opsat forhindring, således at der ikke fremadrettet kan køres mellem de to veje. Vejbreden holdes inden for de tre meter, som er udlagt som sti.

Under gravearbejdet er der sket flere brud på vandledninger og kabler. De er naturligvis blevet repareret. Der har et enkelt sted kunne konstateres jord i drikkevandet.

Efter nedgravningen blev alle de nye spildevandsledninger spulet igennem for urenheder, og videokameraer blev sendt igennem for at undersøge om ledningerne var i orden. Drænledningen på sidevejen til Sommerstedvej ved nr. 44 – 56 er også blevet undersøgt med kamera, da der var mistanke om at ledningen var blevet påført skade i forbindelse med gravearbejdet. Et enkelt sted ved denne ledning skal der foretages en yderligere undersøgelse.

Alle veje er trimmet, men et enkelt sted på Sommerstedvej skal der laves en ændring med hældning således at overfladevand kan løbe i drænledningen. Generelt er vejarbejdet udført absolut tilfredsstillende.

Grøfter og sidekanter langs vejene er genetablering med påfyldning af jord, og der er sået græs. Nogle enkelte steder vil den pågældende grundejer måske gå det efter med skovl og rive. Det vil naturligvis gå en tid inden alle grøfter er grønne igen.

Højde og vater på de enkelte grundes tilslutningsbrøndene skal evt. justeres i forbindelse med egen tilslutning og det nødvendige gravearbejde i den forbindelse.

Pumpebrøndene er det sidste, der færdiggøres med opsætning af styreskabe.

Struer Forsyning Spildevand følger fra deres kontor hver enkelt pumpebrønd med bl.a. aflæsning af brug. Ved stop af pumpe/kværn får de en fejlmelding.

Det forventes, at hele anlægget vil vær klar til brug medio juni.

Efter et brev fra Struer Forsyning Spillevand om færdigmelding, kan husejerne tilslutte deres afløb. Alle ejendomme skal være koblet på inden for 6 måneder.

Grundejer skal sørge for, når de er blevet tilkoblet at sende en færdigmelding til Struer Kommune. Hvis det ikke bliver gjort, kan ejendommen ikke tages ud af tømningsordningen og vil blive varslet om tømning af septiktank.

Ved tilslutning skal trixtanke og septiktanke fjernes eller tømmes med slamsuger og fyldes op med sand.

For at finde en kloakmester kan der på internettet f.eks. søges kloakmesterservice Thyholm, kloakmesterservice Hurup eller kloakmesterservice Struer.

For de grundejere, der har etableret hævet drænafløb eller nyt anlæg inden for de sidste år, er tilslutningsfristen 15 år efter godkendelsesdatoen af anlægget.

Husk at trække arbejdslønnen for arbejdet på egen grund fra på selvangivelsen.

Bestyrelsen har under hele gravearbejdet været i jævnlig kontakt med entreprenøren og Struer Forsyning Spildevand. Samarbejdet har fungeret rigtigt godt.

Den 26. marts og 14. maj gennemgik bestyrelsen sammen med Martin Tang Vesterløkke fra Struer Forsyning Spildevand og civilingeniør Morten Møllnitz fra NIRAS hele området for at få rettet fejl og mangler.

Efter er år skal vi mødes igen og foretage en opsamling.

Er der grundejere, som har bemærkninger eller klager efter entreprenørens færdiggørelse, kan det skriftligt pr. mail indsendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Fejl og mangler vil derefter blive rettet om et år i forbindelse med årseftersynet. Alle henvendelser skal ske senest udgangen af april 2019, og det skal være skriftligt.

Tilslutningsafgiften er 36.135 kr. inkl. moms i 2017-priser. Beløbet er index-reguleret.

Vandafledningsbidraget pr. kubikmeter var i 2017-priser 27,50 kr. inkl. moms. Beløbet bliver reguleret hvert år. Fremover skal vi således betale vandafledningsbidrag, men slipper for at betale for slambehandling af spildevand i trixtank eller septiktank, som i 2017 beløb sig til 775 kr.

Drift og vedligeholdelse af anlægget inkl. strømforbrug betales af Struer Forsyning Spildevand.

Rørene i jorden forventes at holde i mere end 100 år.

b.                   Jordvold langs Jestrup bæk.

I forbindelse med opstarten af kloakeringsarbejdet rettede bestyrelsen henvendelse til entreprenøren med henblik på genbrug af den opgravede jord/ler til etablering af jordvold langs Jestrup Bæk, så fremtidige oversvømmelser kan undgås. Entreprenøren tog imod tilbuddet og tilbød etablering af vold m.m. uden beregning med en kote højde på 2 meter. Dvs. samme højde som Limfjordsvej.

Der skulle ikke tages jordprøver, da jorden kom fra området. Bestyrelsen rettede henvendelse til Struer Kommune, der ikke i første omgang kunne se nogle problemer. Vi måtte træffe en hurtig beslutning og sagde derfor ja til tilbuddet, hvorefter entreprenøren kørte jord til området. Efter nogle uger fandt kommunen ud af, at Kystdirektoratet skulle spørges, da Jestrup Bæk ligger mindre end 300 m fra kystlinjen. En godkendelse af projektet blev derfor blevet mere omfattende.

Berørte lodsejere i området skulle give samtykkeerklæring heriblandt Banedanmark. Efter talrige rykkere til Banedanmark, fik vi den 28. februar deres samtykkeerklæring og først herefter gik Kystdirektorat i gang. De skal bruge ca. 13 uger, og vi håber på svar i juni.

Entreprenøren har valgt at gøre deres del af arbejdet færdigt inden maskinerne skulle fjernes fra området.

I de to udløb fra sommerhusområdet skal der etableres klapventiler, således at vand ikke kan trænge ind på området ved højvande.

Jordvolden skal tinglyses på grundene.

- Som de fleste bekendt er nogle sommerhuse ved den vestlige ende af Sommerstedvej på grund af orkaner blevet oversvømmet flere gange med omfattende skader til følge.

Sidste år nævnte jeg i min beretning at Struer Kommune har udarbejdet og fremlagt en Klimatilpasningsplan 2016 som bl.a. viser hvor kommende oversvømmelser kan forventes. Oversvømmelser for vores sommerhusområde er især fra Limfjorden, men også fra høj grundvandsstand.

Der forventes at årsnedbøren frem til 2050 stiger med ca. 10% og frem til 2100 med ca. 20%, og at havspejlet stiger med op til 80 cm frem mod 2100. Der vil blæse kraftigere. Det betyder at de kystnære områder bliver endnu mere udsat, hvilket i høj grad vil komme til at gælder for vores område. Kraftige storme og den generelle havvandsstigning forventes at øge stormflodsniveauet med ca. 30 cm frem mod 2050. Det betyder, at fremtidens 10 års hændelse svarer til, hvad der i dag kaldes en 100 års hændelse. I forhold til kystsikring og sikring mod oversvømmelse fra Limfjorden tilsiger Kystbeskyttelsesloven at det er de berørte lodsejere, der skal betale, men da stort set hele vores sommerhusområdet ligger under kote 3 m, er det for os en fælles opgave.

Med viden fra Klimatilpasningsplanen og tilbuddet om gratis jord og etablering af jordvolden besluttede bestyrelsen at sige ja til tilbuddet med forventning om en rimelig hurtig godkendelse. Vi havde ikke forestillet os, at sagsbehandlingstiden skulle vare så mange måneder.

c.                   Fællesvejene og fællesarealer.

Samarbejdet med Svend Madsen (”Bedstefar”) blev opsagt ved årsskiftet. Han har gennem mange år gjort et godt stykke med vedligeholdelse af veje, stier og fællesområder. Han er nu tæt på 80 år.

Fremover skal vejene vedligeholdes af entreprenør Anders Graversen og stierne slås af ”Blæksprutten” v. Flemming Leegaard.

Med hensyn til kørselshastighed på 20 km/t på vejene vil vi meget kraftig henstille, at det overholdes for at undgå store støvgener, huller i vejene og af hensyn til den gående færdsel. Der er som bekendt opsat vejskilte med hastighedsbegrænsning.

Grundejere har klaget over løsgående hunde. Der er også opsat skilte, der viser hund i snor. Selv om hundeejere synes deres hunde er rare og nemme at styre, er det ikke ensbetydende med at andre synes det samme. Vi vil også henstille at denne regel overholdes.

Fra Struer Kommune er der nævnt muligheden for afbrænding af fællesområdet mellem Skovstjernevej og Hærvej for at fremme lyngvæksten. Hvis generalforsamlingen synes det er en god ide, vil bestyrelsen arbejde med denne mulighed i 2019. Kommunen vil betale.

Der var herefter enkelte bemærkninger til ad a.

Peter Bøje Lyngbøl, Hærvej 11 forespurgte omkring udbedring af huller ved indkørsel fra Limfjordsvej til Hærvej. Arne oplyste, at de ville blive udbedret med asfalt.

Sommerstedvej 58 foreslog samlet kontakt til VVS entreprenør omkring kloakering.

Arne oplyste, at han havde medbragt navn og adr. på en del VVS firmaer.

Henning Riis, Skovstjernevej 9 forespurgte omkring økonomi med jordvold m.m. langs Jestrup Bæk, idet han henviste til, at der med tiden formentlig ville ske en vandstigning langs Hærvej.

Arne oplyste, at etablering af jordvold var en del af en aftale med entreprenøren, der havde nedgravet kloak i området.

Der var omkostninger til klapventiler og tinglysning af jordvolden langs de huse, der er placeret langs Jestrup Bæk.

Skovstjernevej 9 mente, at det var en god ide med afbrændning af fællesområdet mellem Skovstjernevej og Hærvej.

Engblommevej 20 forespurgte til problemer med tomme grunde. Arne oplyste, at foreningen intet kunne gøre.

Sommerstedvej 38 opfordrede til, at tilslutning til kloak skulle ske inden vinter på grund af evt. problemer med grundvand. Henviste ligeledes til, at der på et møde med kommune var blevet oplyst, at trikstanke når de var blevet tømt kunne bruges til evt. opsamling af regnvand.

d.                   Grøfter og drænledninger.

Vi har i år planer om oprensning af dræn fra Hærvej vest til søen nord for Limfjordsvej samt fra fællesområdet ved Hærvej.                     

e. Indbrud / tyveri m.v.

Siden sidste generalforsamling har vi ikke fået meldinger om indbrud.

Nabohjælp, hvor man holder øje med huse i nærheden af sit egen hus, er en god ting, og der er stadig mulighed for at ringe til Erling Johnsen eller mig, så vi kan finde frem til ejeren, hvis der har været indbrud.

f.                   Hjemmesiden.

Grundejerforeningens hjemmeside er www.porseengen.dk.

Her findes følgende: De to lokalplaner for området. Foreningens vedtægter. Oplysning om bestyrelsens medlemmer. Referater og regnskaber fra generalforsamlinger. Anbefalinger af planter og relevante driftsmetoder i sommerhusområdet. Lokalhistorie og kort.

g.                   Medlemsliste.

Der står i vedtægterne, at bopælsforandringer skal meddeles foreningens kasserer eller formand senest 14 dage efter flytning. (§ 4.4, 4.6 og 6.3).

Det er desværre meget sjældent at denne regel overholdes.

Derfor er det nødvendigt at få en navne- og adresseliste fra kommunen.

Listen indeholder desværre ikke e-mailadresser, og derfor har det hidtil været nødvendigt at udsende indkaldelser og kontingentopkrævninger med posten. Én udsendelse til alle medlemmer med post koster i år mere end 900 kr.

Bestyrelsen har allerede modtaget mange e-mailadresser, men vil meget gerne have flere.

Da brev og e-mail (Electronic Mail / elektronisk post) i dag har samme gyldighed, vil vi gerne fremover sende post til medlemmerne som e-mail. Det er nemmere, hurtigere og billigere.

Derfor vil vi meget gerne have tilsendt din e-mailadresse, hvis du ikke allerede har afleveret den.

Den skal sendes til kasserer Erling Johnsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til formand Arne Ringgård Lauridsen, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det er også muligt at aflever i dag til Erling.

E-mail vil blive sendt som Bcc mail (Blind carbon copy), dvs. man kan ikke se hinandens adresser. (Jfr. registerlovgivningen). For god ordens skyld skal du tjekke for spam mail, da Bcc mail i nogle tilfælde bliver sorteret hertil.

h.                   Forsikring.

Foreningen har en erhvervsansvarsforsikring. Den dækker op til 10.000.000. Årlig præmie er ca. 2600 kr.

Hærvej 11 forespurgte vedr. stigning på ansvarsforsikring.

i.                    Lyslederkabler:

Der kan aftales med Altibox, hvor mange måneder hvert år man ønsker at bruge nettet. Det koster kun 50 kr. pr. måned i de måneder nettet er frameldt.

Hærvej 18 oplyste, at i den forbindelse skulle man være opmærksom på at hvis nettet blev brugt til varmestyring, kunne der opstå problemer.

Referat godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     Kasserer Erling Johnsen forelagde det revideret regnskab, som viste et overskud på kr.

     29933.03.

     Budget for 2018 gennemgået med et forventet underskud på kr. 25330,-.

     Hærvej 11 mente, at budget skulle til debat. Der var ingen der havde nogen indsigelse.

  

   Regnskab godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen.

                      Ingen.

5. Forslag fra medlemmerne.

                      Ingen.

6. Fastsættelse af kontingent m.v.

                      Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

7. Valg af formand.

                      På valg er Arne Ringgård Lauridsen, der villig til genvalg. Arne genvalgt.

                     

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62. Han er villige til genvalg. Vagn Aage Boesen genvalgt.

9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

                      Nuværende: Niels Henrik Steffensen, Hærvej 32 og Hans Erik Kristensen, Hærvej 9a.

                      Begge er villige til genvalg. Begge er genvalgt.

                     

10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

                      Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8.

                      Suppleant: Jørgen Jørgensen, Sommerstedvej 38

                      Begge er villige til genvalg. Begge er genvalgt.

11. Eventuelt.

                      Næste års generalforsamling: lørdag den 11. maj kl. 0930. (Lørdag i ugen før Bededag)                          Tilbud om udflugt kl. 1400 ved Bendy Poulsen.

                      Tak til Bendy Poulsen for lån af højtaleanlæg.

                      Tak til fremmødte.

                      Formanden takkede for en god debat og indlæg, samt tak til dirigenten.

NH. Mortensen, sekr.