Referat generalforsamling 2019

Generalforsamling for Grundejerforeningen "Porseengen",

lørdag den 11. maj 2019 kl. 09.30.

 

 1. Valg af dirigent.

     Arne Lauridsen indledte mødet med, at byde de 51 fremmødte medlemmer velkommen til

     Grundejernes generalforsamling og glædede sig over, at så mange var mødt op.

     Forslag: Bendy Poulsen, der blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig

     Varslet.

     Valg af stemmetæller blev udsat til evt. brug senere.

      

Præsentation af bestyrelsen.   Formand: Arne Ringgård Lauridsen, Hærvej 45

                                                               Næstformand: Vagn Aage Boesen, Sommerstedvej 62

                                                               Kasserer: Erling Johnsen, Sommerstedvej 11

                                                               Sekretær: Niels Holger Mortensen, Sommerstedvej 36

                                                               Hartvig Andersen, Hærvej 10

 

 1. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år:
 2. Kloakering.

Kloakeringsarbejdet startede i august 2017 og var færdigt i juni 2018.

Herefter begyndte lodsejerne at koble sig på nettet, og de fleste var tilkoblet i løbet af sommeren og efteråret.

Det ser ud til, at alt fungerer efter hensigten. Ingen behøver længere at være bange for ikke at kunne benytte deres sommerhus ved høj grundvandsstand.

På onsdag den 15. maj vil bestyrelsen deltage i et årseftersyn hvor Martin Tang Vesterløkke fra Struer Forsyning Spildevand og civilingeniør Morten Møllnitz fra NIRAS vil deltage. Måske deltager en repræsentant fra entreprenørfirmaet OLS A/s fra Lemvig også.

Der er ikke meget, der skal rettes. Fire steder vil vi gerne have vejhældningen ændret til modsat side for at undgå oversvømmelse ved regnskyl. Det er ud for Hærvej 8 og 12 samt ud for Sommerstedvej 11 og 33.

 1. Jordvold langs Jestrup bæk.

Jordvolden er færdigetableret af entreprenørfirmaet OLS A/S fra Lemvig, der udførte kloakeringsarbejdet i området. Volden består af overskudsjord fra kloakeringsarbejdet, og entreprenørfirmaet har gjort det uden beregning. Volden har en kotehøjde på 2 meter.

Der er monteret klapventiler, som lukker ved højvande.

Kystdirektoratet er ansøgt om tilladelse, og alle berørte lodsejere er spurgt inkl. Banedanmark.

Alle lodsejerne har alle givet tilladelse. Svar fra Kystdirektoratet lod vente på sig. Nu har Struer Kommune overtaget sagen. De har beset arbejdet, og vi forventer en endelig godkendelse snarest.

 1. Fællesvejene og fællesarealer.

Gennem alle årene har for stor hastighed på grusvejene i fællesområdet været et problem. På tros af skilte, der viser en hastighedsbegrænsning på 20 km, og på tros af gentagne henstillinger og påtaler ved generalforsamlinger og personligt, har det ikke været muligt at få alle til at respektere hastighedsbegrænsningen.

For høj hastighed medfører støvgener, huller i vejene og fare for den gående færdsel.

Bestyrelsen har modtaget mange klager over problemet. Derfor er der nu opsat to hastighedsdæmpere på Sommerstedvej og to på Hærvej efter tilladelse fra kommunen og politiet. Hvis dette ikke er nok, bliver flere etableret. På hver side af hver bump vil der blive opsat pullerter, så der ikke kan køres uden om bumpet.

Hastighedsbumpene kan passeres med 20 km/t i personbil. For trailer og lastbiler er det 5 km/t.

Det er ærgerligt, at der skal bruges penge på den slags ting, som kunne være undgået, hvis alle ville respektere de fælles regler.

Vejene vil blive vedligeholdt af entreprenør Anders Graversen og stierne slås af ”Blæksprutten” v. Flemming Leegaard.

Grundejere har klaget over løsgående hunde. Der er også opsat skilte, der viser hund i snor. Selv om hundeejere synes deres hunde er rare og nemme at styre, er det ikke ensbetydende med at andre synes det samme. Vi vil også henstille at denne regel overholdes.

På sidste års generalforsamling var der stemning for en afbrænding af fællesområdet mellem Skovstjernevej og Hærvej for at fremme lyngvæksten. Bestyrelsen har henvendt sig til Tina Pedersen fra Struer kommune, som på et tidligere møde i Lyngs omtalte muligheden for afbrænding. Hun har i september 2018 svaret, at kommunen ikke selv har det nødvendige mandskab og erfaring med afbrænding af naturarealer. Hun vil prøve at finde folk / konsulenter med erfaring. Der skal også vurderes på sikkerheden – om det overhovedet kan lade sig gøre.

I april skrev jeg igen til Tina Pedersen, og hun svarede at der desværre ikke er økonomi eller ressourcer til at foretage en afbrænding i år, da andre naturprojekter er prioriteret frem for vores afbrænding. Men måske kan det være en mulighed næste år, skriver hun.

Bevoksningen er ret voldsomt, og derfor kan det blive nødvendigt med slåning af området på samme måde som i 2016.

Blæksprutten klipper pil i fællesområdet mod Skibsted Fjord.

Mange grundejere er gode til at opsamle affald og f.eks. foretage mindre oprydningsopgaver. Måske kunne det være en ide at lave en fælles arbejdsdag startende med rundstykker og afsluttende med frokost. Det kunne styrke fællesskabet og samtidig kunne nogle mindre opgaver blive udført som f.eks. klipning af buske og træer i fællesområderne og reparation af veje og stier. Det kan vi vende tilbage til under punktet eventuelt.

 

 1. Grøfter og drænledninger.

Drænledningen fra fællesområdet ved Hærvej er spulet. Drænledningen parallelt med Limfjordsvej er ligeledes spulet. Her i foråret er der foretaget reparation på drænledningen ved Limfjordsvej.

Kommunen har oprenset grøften langs Limfjordsvej og rørgennemføringerne ved overkørslerne er renset.

 1. Indbrud / tyveri m.v.

Siden sidste generalforsamling har vi ikke fået meldinger om indbrud.

Nabohjælp, hvor man holder øje med huse i nærheden af sit egen hus, er en god ting, og der er stadig mulighed for at ringe til Erling Johnsen eller mig, så vi kan finde frem til ejeren, hvis der har været indbrud.  

 1. Hjemmesiden.

Grundejerforeningens hjemmeside er www.porseengen.dk og domænenavnet ejes af grundejerforeningen.

På hjemmesiden findes følgende: De to lokalplaner for området. Foreningens vedtægter. Oplysning om bestyrelsens medlemmer. Referater og regnskaber fra generalforsamlinger. Anbefalinger af planter og relevante driftsmetoder i sommerhusområdet. Lokalhistorie og kort.

 1. Medlemsliste.

Navne- og adresseliste fås ikke længere fra Struer Kommune på grund af databeskyttelsesloven.

Bestyrelsen har fra grundejere allerede modtaget mange e-mailadresser, og målet er, at få e-mailadresser fra alle medlemmer, da det er meget tidsbesparende, og der spares mange penge til frimærker, papir og kuverter ved udsendelser.

E-mailadresse kan afleveres til kassereren på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. og / eller til formanden på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det er også muligt at aflever i dag til Erling.

E-mail sendes som Bcc-mail, en forkortelse for BlindCarbonCopy (blind-kopi). Det betyder, at modtagerne, som alle står i Bcc-feltet ikke kan se de øvrige modtagere, som står i samme felt.

Grundejerforeningens formand og kasserer har hver en liste over alle grundejere med navn, hjemmeadresse, adresse på sommerhusgrund, telefonnumre på nogle grundejere og e-mail på de fleste grundejere.
Listerne benyttes ved indkaldelse til 1) generalforsamling, 2) kontingentopkrævning 3) andre meddelelser til grundejerne.

Ved oplysning om f.eks. indbrud eller skade på sommerhus benytter formand og kasserer listen ved henvendelse til berørte grundejere.
Listerne gives ikke til andre. Jfr. databeskyttelsesloven (GDPR).

HUSK at der i vedtægterne står at bopælsforandringer skal meddeles foreningens kasserer eller formand senest 14 dage efter flytning. (§ 4.4, 4.6 og 6.3). Det betyder, at den enkelte grundejer er forpligtet til at give besked om adresseændring og om køb / salg, men også meget gerne om e-mailadresse.

 

 1. Forsikring.

Foreningen har en erhvervsansvarsforsikring. Den dækker op til 10.000.000.

 1. Lyslederkabler:

Der kan aftales med Altibox, hvor mange måneder hvert år man ønsker at bruge nettet. Det koster kun 50 kr. pr. måned i de måneder nettet er frameldt. Framelding senest 1 måned før ikraftsættelse. Tilmelding ingen tidsfrist og kan evt. bestilles samtidig med framelding.

Der var herefter enkelte bemærkninger til beretningen.

Flere mente, at det var en god ide, igen at foretaget naturpleje at området Hærvej/Skovstjernevej.

Der blev omtalt afbrændning, knusning af træer, samt evt. beskyttelse af området, samt opsamling af grene m.m. efter naturpleje.

Sommerstedvej 4 havde problemer med at finde skelpæle. Bestyrelsen vil tale med kommunen.

Der var flere der oplyste, at deres renovationsspande, var smidt på grunden efter de var blevet tømt.

Referat godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

     Kasserer Erling Johnsen forelagde det revideret regnskab. Budget for 2019 gennemgået.

     Regnskab godkendt.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen.

     Ingen.

 1. Forslag fra medlemmerne.

     Ingen.

 1. Fastsættelse af kontingent m.v.

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

Erling Johnsen, Sommerstedvej 11. Villig til genvalg.

Niels Holger Mortensen, Sommerstedvej 36. Villig til genvalg.

Hartvig Andersen, Hærvej 10. Villig til genvalg.

Alle genvalgt

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen.

     Nuværende: Niels Henrik Steffensen, Hærvej 32 og Hans Erik Kristensen, Hærvej 9a.

     Begge er villige til genvalg

     Begge genvalgt

    

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

     Kirsten Jacobsen, Skovstjernevej 8.

     Suppleant: Jørgen Jørgensen, Sommerstedvej 38

     Begge er villige til genvalg.

     Begge genvalgt

 1. Eventuelt.

     Der var tilslutning til fælles arbejdsdag.

     Bendy oplyste, at Lyngs vandværk var af god kvalitet uden rester af gift.

     Næste års generalforsamling: Lørdag 30 maj 2020 kl. 0930.

     Tak til Bendy Poulsen for lån af højtaleanlæg.

     Formanden takkede for et godt møde, samt tak til dirigenten

     Tak til fremmødte.

     Mvh. NH. Mortensen